Past Issues

Font:SmallMiddleLarge
Share:

Vol.16, No.2, 2002

Original Articles

 • The Effect of Holaoperidol and Risperidone on Striatal Dopamine D2 Receptor Density Using SPECT
  Yen-Kuang Yang, Nan-Tsing Chiu, Tzung-Lieh Yeh, Chwen-Cheng Chen, I-Hui Lee, Hsin-Yi Lo
 • Correlates of Rehospitalization in Depressive Disorder
  Fong-Wei Chen, Hung- Quei Shih, Yu Lee, Ming-Jen Yang
 • Characteristics of Patients Using Acetaminophen Overdose for Parasuicide
  Yu-Ling Huang, Jzung-Jeng Hwang, Chih-Min Liu, Shi-Kai Liu, Yue-Joe Lee, Chi-Tai Fang, Ming-Been Lee
 • Factors Predicting Drug Alliance (Compliance) Behaviors in Schizophrenia
  Chu-Mei Lan, Hsin-Nan Lin, Shu-Jen Shiau
 • Eye Tracking Performance as a Potential Criteria for Schizophrenia Subtyping: Correlation with Regional Cerebral Blood Flow, Cognitive Function and Negative Symptoms
  Yen-Kuang Yang, Yu-Hsuan Chou, Nan-Tsing Chiu, Tzu-Tung Tsai, Tzung-Lieh Yeh, Chwen-Cheng Chen

Case Reports

 • Factitious Disorder by Proxy
  Cheng-Hsien Sung, Ho SukYin, Mei-Chu Chen, Fon-Ruh Yiang, Yan-Nan Chu
 • Response to Olanzapine for a Patient with Tardive Dyskinesia
  Jiann-Jyh Chen, Hung-Yu Chan, Hsiao-Ju Sun, Ta-Jen Chang

Letter to the Editor

 • Dopamine and Glutamate Hypotheses of Schizophrenia
  Chin-Chu Chen

Overview

 • Stress-induced Changes in Central Nervous System: Implications for Psychiatric Disorders
  Pao-Yen Lin, Yu Lee, Jung-Kwang Wen
Editorial Committe, Taiwanese Journal of Psychiatry
9F-3, 22, Song-Jiang Rd., Taipei 104, Taiwan
Email/sop2@ms19.hinet.net │ TEL/886-2-2567-8295 │ FAX/886-2-2567-8218